Logowanie
PL
RU
EN
DE
IT
"KASA FISKALNA - PRZYPOMNIENIE"

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r, w sprawie kas rejestrujących oraz w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, doprecyzowano, że co do zasady, podatnik ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego, bez żądania nabywcy, najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (gotówka, przelew). Wskazano, że w przypadku otrzymania zaliczki otrzymanej w gotówce – podatnik ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy paragon z chwilą jej otrzymania, a za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek banku lub SKOK podatnika –podatnik ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy bez jego żądania paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, jednak nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Należy pamiętać, że został nałożony na podatników nowy obowiązek zapoznania osób prowadzących u podatnika ewidencję (obsługujących kasę fiskalną) z zasadami prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. Osoba prowadząca u podatnika ewidencję składa oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Wzór informacji oraz oświadczenie stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, przesyłamy wraz z niniejszą informacją. Ponadto dodano obowiązek umieszczenia wyświetlacza kasy w miejscu umożliwiających nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych. Zniesiono obowiązek dot. zawiadomienia przez podatników naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie rejestrującej oraz uczestniczenia pracownika urzędu skarbowego przy dokonywaniu odczytu pamięci kasy fiskalnej; zrezygnowano z wniosku o wyznaczenie daty odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line. Wyjątkiem są niektóre branże, które będą musiały stosować kasy on-line, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących:

  • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r.,

  • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla - od 1.07.2020 r.,

  • branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze – od 1.01.2021 r.

  • Pozostali podatnicy nie mają określonego terminu na wymianę dotychczas używanych kas rejestrujących.

Zakup kas on-line będzie w części refundowany. Kwota refundacji wynosi obecnie 700 zł. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Należy pamiętać, że od dnia 1 maja 2019 r. zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie refundowany

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-05 » Posostałe aktualności
infolinia (75) 735 20 01
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Powered by mDoradca :: © VIB :: Bolesławiec: VAT : PIT : CIT : Podatki : ZUS-y : Kadry : Płace : Księgowość : Doradztwo : Porady :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia