Logowanie
PL
RU
EN
DE
IT
Podatki bezpośrednie
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Poradnik podatnika (artykuły)   >   Rodzaje podatków  >   Podatki bezpośrednie
rodzaj podatku podstawa prawna podmiot opodatkowania przedmiot opodatkowania
Podatek dochodowy od osób fizycznych. a. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). → Osoba fizyczne osiągające dochód.
→ Spółki cywilne osób fizycznych
→ Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
→ Przychody osiągane z tytułu wykonywania wolnych zawodów.
→ Przychody osiągane z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.
b. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). b1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
→ Osoby fizyczne.
→ Spółki cywilne osób fizycznych
Podatnicy (b1), którzy uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro w roku ubiegłym.
b2. Karta podatkowa.
 → Osoby fizyczne.
Wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji urzędu skarbowego i uzależniona jest rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych osób, liczby mieszkańców danej miejscowości.
Podatek dochodowy od osób prawnych. Ustawa z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). → Osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji.
 → Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych.
→ Podatkowe grupy kapitałowe.
Uzyskany dochód bez względu na rodzaj źródeł, jakich dochód ten został osiągnięty.
Podatek rolny a. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 1, poz. 3 ze zm.). b. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. nr 200, poz. 1680). → Właściciel.
→ Posiadacz samoistny.
 → Użytkownik wieczysty.
→ W niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów.
Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
Podatek leśny Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1862). → Właściciel.
→ Posiadacz samoistny.
→ Użytkownik wieczysty.
→ W niektórych przypadkach posiadacz zależny lasów.
Grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatek od spadku i darowizn Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. nr 16, poz.89 ze zm.). Osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe. → Nabycie własności rzeczy znajdującej się na terytorium R.P. lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium R.P., tytułem: spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.
→ Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego.
→ Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych za granicą, jeżeli nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium R.P.
Podatek od czynności cywilno prawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku o czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.). → Osoby fizyczne.
→ Osoby prawne.
→ Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.
→ Czynności cywilnoprawne (umowy).
→ Zmiany tych umów.
→ Orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
Podatek od nieruchomości Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 i nr 200, poz. 1683 ze zm.). → Właściciel.
→ Samoistny posiadacz.
→ Użytkownik wieczysty.
→ W niektórych przypadkach posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego..
Grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Podatek od środków transportu → Właściciel środka transportu.
→ Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany.
→ Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyżej.
→ Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i wyżej.
→ Przyczepy i naczepy, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą.
→ Autobusy.
Podatek od posiadania psów. Posiadacz psa. Posiadanie psa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów.
infolinia (75) 735 20 01
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Powered by mDoradca :: © VIB :: Bolesławiec: VAT : PIT : CIT : Podatki : ZUS-y : Kadry : Płace : Księgowość : Doradztwo : Porady :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia