Logowanie
PL
RU
EN
DE
IT
ceny transferowe - sporządzanie dokumentacji
Strona główna  >   Oferta Usług  >  sporządzanie dokumentacji

Zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych (transakcyjnych) pokrywa się z najnowszą linią orzeczniczą organów administracyjnych i OECD.

W lipcu 2013 roku zmieniono rozporządzenia dotyczące cen transferowych, aby doprecyzować i wskazać kierunek sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 
Obowiązek dokumentacyjny

Obowiązek sporządzenia dokumentacji wynika z art. 9a ustawy o CIT i 25a ustawy o PIT. Wszystkie podmioty, które są powiązane

- kapitałowo (co najmniej 5% udziałów w podmiocie)

- poprzez osoby zarządzające

- poprzez powiązania rodzinne, nadzorcze,

W wyroku z dnia 5 lutego 2008r. (III SA/Wa 1728/07) WSA wskazał, że „podatnik, który dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych, ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych na bieżąco”.

Wyrok WSA z dnia 9 marca 2010r. wskazuje ponadto, że „Dokumentacja podatkowa w rozumieniu art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ma wykazać przede wszystkim, że wynagrodzenie w transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało ustalone na poziomie rynkowym, czyli nieróżniącym się "od warunków, które ustaliły między sobą niezależne podmioty". Obowiązek tworzenia tej dokumentacji stwarza podatnikom możliwość przedstawienia wszelkich okoliczności dających podstawę do uwzględnienia rynkowego charakteru tych transakcji”.

Transakcja

Wyodrębnienie transakcji następuję na podstawie jej indywidualnego charakteru. Przepisy nie precyzują co oznacza słowo „transakcja” i w jaki sposób mamy się odnosić do kwestii poszczególnych transakcji. Transakcja jest zasadniczą kanwą dla sporządzenia dokumentacji. Wyodrębnienie ilości transakcji to wyodrębnienie ilości dokumentacji. Niestety przepisy nie precyzują słowa „transakcja”, a zatem należy je oprzeć na słownikowym brzmieniu.

Brak dokumentacji a doszacowanie dochodu

Dokumentacja to podstawowe źródło dowodowe, mające na celu wyjaśnienie w jaki sposób strony ustalają między sobą ceny. Dokumentacja stanowi analizę działań podmiotów powiązanych, nie tylko podmiotu sporządzającego dokumentację, ale podmiotu powiązanego.

Cena za daną transakcję powinna być ustalona na poziomie rynkowym. Odbiegające lub znacznie odbiegające od poziomu rynkowego ceny ustalone w transakcjach między podmiotami powiązanymi mogą powodować doszacowanie dochodu przez organy podatkowe.

art. 19 ust. 4 określa natomiast:

Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.

Co istotne organy skarbowe mogą zastosować powyższy przepis zarówno w sytuacji:

- braku dokumentacji cen transferowych

- posiadania wadliwej dokumentacji cen transferowych.

Sądy administracyjne w sposób ogólny określają co oznacza wadliwa bądź niewadliwa dokumentacja. W każdym razie dokumentacja niewadliwa to taka, która spełnia wszystkie przesłanki z art. 9a ustawy o CIT i 25a ustawy o PIT.

 

Potrzebujesz profesjonalnej obsługi podatkowo-rachunkowej, zadzwoń lub napisz do nas. Obsługujemy firmy z całej Polski i z zagranicy.

Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
infolinia (75) 735 20 01
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Powered by mDoradca :: © VIB :: Bolesławiec: VAT : PIT : CIT : Podatki : ZUS-y : Kadry : Płace : Księgowość : Doradztwo : Porady :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia