Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS_cd5

dodano: 2020-04-11

III.                   Świadczenie postojowe

1.       Jaka jest wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy?

 

?        Świadczenie postojowe przysługuje gdy przychód z umowy był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju
2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł);

Osoby, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, mogą liczyć na świadczenie postojowe:

-   w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. 2080 zł
(2 600x80%=2080 zł), gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł i lub

?        w kwocie, która wynika z umowy, gdy wynagrodzenie ujęte w jednej umowie lub kilku umowach zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50% minimalnego  wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. do kwoty  1299,99 zł.

 

2.       Prowadzę działalność i płacę z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną, ponieważ mam także umowę o pracę. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe?

Nie. Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia ? w tym przypadku tym innym tytułem jest umowa o pracę.

 

3.       Czy mogę skorzystać ze  świadczenia postojowego, jeśli korzystam z Ulgi na start (z preferencyjnych składek)?

Tak. O przyznaniu świadczenia postojowego decydują inne warunki.

 

4.       Co z osobami, które zawiesiły działalność w trakcie lutego, marca, kwietnia 2020 r.?

Osoby te mogą skorzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli prowadziły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.

 

5.       Czy przy ustalaniu przychodu ma znaczenie, że w miesiącu złożenia wniosku uzyskałem płatności odroczonych faktur (przekroczony został limit przychodu), ale bieżące płatności nie są już realizowane?

Przychód, brany pod uwagę przy zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek jest to przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli więc te przychody zaliczone zostaną do miesiąca, który jest badany przy udzieleniu ustalaniu prawa do świadczenia postojowego to należy je uwzględnić we wniosku.

 

6.       Czy osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie mogła skorzystać z postojowego, czy będzie traktowana jako zleceniobiorca?

Tak. Osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie traktowana jako zleceniobiorca.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło),mogą  skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 80% = 2 080 zł). Wyjątek stanowią umowy z których osiągnięty przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym złożony został wniosek o świadczeni postojowe wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł). Wtedy wysokość świadczenia odpowiada sumie wynagrodzeń z tych umów i nie przekracza 1 299,99 zł.

 

7.       Czy świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługują jedynie osobom, które wykonują czynności na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami? Czy świadczenie takie przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych? 

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługują również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych ? o ile zostaną spełnione określone w ustawie i do wniosku (RSP-C) zostanie dołączona kopia, skan czy zdjęcie umowy.

 

8.       Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)?

 

Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli:

?         nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

?         rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,

?         a przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych i rentowych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dla wniosków składanych w kwietniu i maju kwota ta wynosi 15 595,74 zł.

W tym przypadku nie ma znaczenia zadłużenie z tytułu składek, gdyż nie jest to pomoc publiczna.

 

9.       Czy pełnomocnik będzie mógł składać wnioski o postojowe w imieniu płatnika?

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika wprost z przepisów Tarczy antykryzysowej. W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to taki wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika o ile w ZUS jest złożone pełnomocnictwo.


Na podstawie publikacji ZUS na stronie (https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398)

 Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia