Zmiany w VAT od 01.01.2017 r.

Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT (23%) do końca 2018 r.
 
Podwyższenie w VAT limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł
Z dniem 1 stycznia 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego zostanie podwyższony do 200.000 zł (zob. nowe brzmienie art. 113 ust. 1 u.p.t.u.). Z podwyższonego limitu będą mogli skorzystać również podatnicy:

u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł (zob. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024) - dalej u.z.),

podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł (zob. art. 18 ust. 2 u.z..).

Wyłączenie składania deklaracji kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu
Z dniem 1 stycznia 2017 r. zlikwidowana zostanie możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników, którzy nie są małymi podatnikami (zob. nowe brzmienie art. 99 ust. 3 u.p.t.u.). Tylko Mały Podatnik może rozliczać się w VAT kwartalnie od 2017 roku.

Odwrotne obciążenie w budownictwie - zmiany od 1 stycznia 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. rozszerzono zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych na większość robót budowlanych

Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych mają być nabywcy, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:
  1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 projektowanego załącznika nr 14 do u.p.t.u.,
  2. usługodawcą będzie podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego (ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u)
  3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca (w przypadku usług stanowiących roboty budowlane, które usługodawca świadczy jako główny wykonawca, nadal obowiązują zasady ogólne)
Roboty budowlane które będą podlegały procedurze odwrotnego obciążenia:

Uwaga!

W załączniku tym nie są wymienione usługi wypożyczania konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług.

 

załącznik nr 14 do ustawy o VAT

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

 

1

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542)

 

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

 

3

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

 

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

 

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

 

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

 

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

 

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

 

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

 

10

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

 

11

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 

12

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 

13

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

 

14

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

 

15

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

 

16

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

 

17

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

18

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

 

19

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

 

20

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

 

21

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 

22

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

 

23

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

 

24

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

 

25

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

26

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

 

27

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

 

28

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

 

29

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

30

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

 

31

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

 

32

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian


Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia