Rewolucja - kolejne zamiany, już od 01.09.2019 r.

-

Zmiany już od 01.09.2019 r. w przepisach prawa podatkowego poprzez nowelizacje ustawy o podatku od towarów oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wchodzą w życie w kilku etapach;od 01 września, 01 listopada 2019 r. oraz od 01 stycznia, 01 kwietnia 2020 r. Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. Wprowadzenia białej listy podatników;

 2. Likwidacja odwrotnego obciążenia dla dostaw towarów wrażliwych (np. elektroniki) oraz dla robót budowlanych i wprowadzenia obowiązkowego split payment (podzielona płatność) dla 150 grup towarów i usług (w tym także dla robót budowlanych);

 3. Zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów. Dotkliwe sankcje za wystawianie faktur do paragonów niezgodnie z przepisami oraz posługiwanie się nimi.

 4. Możliwość występowania o Wiążącą Informację Stawkową;

 5. Zmiana stawek VAT na czasopisma i e-booki;

 6. Utrata prawa do kwartalnego rozliczenia dla niektórych podatników:

 7. Zmiana zasad korzystania ze zwolnień przy dostawie nieruchomości;

 8. Zmiany w opodatkowaniu importu towarów;

 9. Zmiany w zasadach opodatkowania WNT dla podmiotów sprowadzających paliwa.

  Ad. 1. Biała lista - Przepisy wprowadzają "Białą listę podatników VAT", tzn. jeden kompletny wykaz (rejestr) podatników VAT, STIR, który zawierał będzie m.in. całą historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem oraz przywróceniem statusu podatnika VAT. Wykaz ten znajdować się będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie prowadzony przez Szefa Administracji Skarbowej oraz możliwi sprawdzenie statusu kontrahenta na potrzeby V AT w dniu dokonania transakcji. W
  wykazanie będą umieszczone rachunki bankowe poszczególnych przedsiębiorców, na które tylko będzie można dokonywać wpłat. Mechanizm wprowadzony tą zmianą nakłada faktyczny obowiązek podatnika przy dokonywaniu płatności kontrahentowi kwoty 15.000 zł i powyżej każdorazowego
  sprawdzania zgłoszonego do wykazu rachunku kontrahenta. W przypadku zapłaty na rachunek inny niż ten, który jest ujawniony w wykazie, podatnik odpowiada solidarnie wraz z kontrahentem całym swym majątkiem za jego zobowiązania podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tą dostawę lub świadczoną usługę chyba, że podatnik w ciągu trzech dni od wykonania przelewu zawiadomi właściwego dla wystawcy faktury naczelnika urzędu skarbowego. Kwota zapłacona na inny nr rachunku niż wykazany w wykazie nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

  O czym należy pamiętać?

 • Po 1 września 2019r. sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

 • Po 1 września, 2019 r. w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam. powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.

 • Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15.000 zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zostały zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CElDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.

  Zmiana obowiązuje od 01.09.2019 dotyczące podatku VAT, a podatku dochodowego od 01.01.2020 r. Do 31.12.2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie. nie są obciążone sankcjami.

  Ad. 2.Split payment (podzielona płatność) - uchylono załączniki nr 11, 13, 14 do ustawy o V AT (załączniki wskazujące na towary i usługi, do których stosował się mechanizm odwrotnego obciążenia) oraz wprowadzają w ich miejsce załącznik
  nr 15 do ustawy o VAT. Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o V A T objęte będą obowiązkowym split paymentem (podzieloną płatnością) jeżeli transakcja dokonywana będzie pomiędzy podatnikami, a jej jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Podatnicy wystawiający faktury, których dotyczy obowiązkowy split payment będą mieli obowiązek nanoszenia na fakturze informacji "mechanizm podzielonej płatności". Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty lub nie przyjmie zapłaty w formie split payment, pomimo istnienia takiego obowiązku ustawodawca przewidział sankcję w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność. Sankcja za niewykonanie tych obowiązków dotyczy zarówno dostawcy jak nabywcy towaru lub usługi, który nie wykona nałożonego obowiązku. Za nie wykazanie na fakturze lub nie umieszczeniu zapisu "mechanizm podzielonej płatności Organ podatkowy ustala dodatkową sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego w tej fakturze. Nie stanowi kosztów uzyskania przychodu zapłata za fakturę, która została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

  Zmiana obowiązuje od 01.11.2019 dotyczące podatku VAT, a podatku dochodowego od 01.01.2020 r.

  Ad. 3.Faktura do paragonu z kasy fiskalnej - Zgodnie z nowym art. 106b ust 5 ustawy o VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP (także zagraniczny). W przypadku wystawienia faktury do paragonu, gdy na paragonie nie będzie NIP organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcje) w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Zmiana polegała na tym, że przedsiębiorca, który będzie chciał uzyskać fakturę do paragonu, jeżeli nie poda swojego NIP przy wystawianiu paragonu i nie będzie ten numer zaewidencjonowany na kasie fiskalnej, nie może uzyskać faktury. Zaleca się
  zatem, aby dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej wystawiać paragony a dla przedsiębiorców faktury, dla pozostałych osób które żądają wystawienia faktury a nie mają NIP wystawiać fakturę zamiast paragonu.

  Obowiązek wskazania NIP nabywcy na paragonie - wejście w życie 01.012020 r.

   

   

  Przepisy stopniowo wprowadzają obowiązek posiadania kas fiskalnych online dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Przewidziane są następujące terminy, do których kasy starego typu mogą być używane:

 • do 31.12.2019 r. naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów, naprawa opon, bieżnikowanie opon, zakładanie opon, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do pojazdów silnikowych,

 • do 30.06.2020r. krótkoterminowe zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, paliw stałych,

 • do 31.12.2020 r. fryzjerstwo, kosmetyka, kosmetologia, budownictwo, usługi budowlane, usługi medyczne, usługi prawnicze, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej.

   

  Pozostali podatnicy stosujący kasy rejestrujące z kopią papierową będą zobowiązani nabyć nowe kasy nowej generacji po zapełnieniu pamięci fiskalnej kasy używanej dotychczasowo. Okres przejściowy kończy się z dniem 31.122022 roku. Od tej daty wszyscy pozostali przedsiębiorcy będą zobowiązani wymienić stare kasy.

   

  Ad. 4. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) - będzie decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów. importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, zawierającą stawkę właściwą dla danego towaru lub usługi. Aby uzyskać WIS, podatnik będzie
  zobligowany do wystąpienia z wnioskiem. WIS stanie się wiążąca dla organów podatkowych od 01.04.2020 r. , ale będzie można ubiegać się o nią już od listopada 2019 r.

  Ad. 5. Odejście od PKWiU 2008 -wejście w życie 1 listopada 2019 r. Planuje się zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

 • w zakresie towarów - Nomenklatury scalonej (CN),

 • w zakresie usług - Aktualnej Klasyfikacji PKWiU 2015.

  Ad. 6.Elektroniczne faktury VAT-RR - wejście w życie 1.09.2019 r. Uproszczenia dla podatników polegające na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych, oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej (za zgodą dostawcy produktów rolnych).

  Ad. 7. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia - wejście w życie 01.11.2019 r. Zgodnie z nową definicją, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części. po ich:

  a) wybudowaniu lub

  b) ulepszeniu,

  jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Tym samym ustawodawca zrezygnował z warunku, zgodnie, z którym aby mówić o pierwszym zasiedleniu konieczne było oddanie nieruchomości do użytkowania w ramach
  czynności podlegających opodatkowaniu.

  Ad. 8. Obniżenie sankcji VAT do 15% w przypadku złożenia deklaracji korygującej w trakcie trwania kontroli celno-skarbowej - wejście w życie 01.11.2019 r. Zmiana wprowadza ulgę dla podatników w sytuacji, gdy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, a przed upływem 14-go terminu, o którym mowa wart. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, podatnik złoży korektę deklaracji i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu.
  Sankcje w takim przypadku będą wynosić 15% kwoty uszczuplenia podatkowego.

  Ad. 9. Zmiany w przesłankach dot. wykreślenia z rejestru VAT - wejście w życie 01.11.2019 r. Projekt przewiduje zmiany przesłanek, zgodnie z którymi podatnik podlega wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT w następujący sposób:

 • w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji VAT przez 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał (w aktualnym stanie prawnym 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały), w przypadku składania deklaracji V AT przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia (chyba że niewykazanie sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia wynika ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej).

  Przywrócenie będzie mogło nastąpić na wniosek, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku - jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania złoży brakujące deklaracje.

   

Ad. 10. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do 200 tyś. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników - wejście w życie 01.11.2019 r. Nowelizacja przewiduje likwidację zwolnienia dla podatników dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy) oraz m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGO i innych tego rodzaju towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna) Ponadto zlikwidowane zostanie zwolnienie podmiotowe dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Ci podatnicy powinny zarejestrować się jako podatnicy vat i wypełniać wszystkie obowiązki tego podatnika.

Ad. 11. Procedura magazynu call-off stock - wejście w życie 01.012020 r. Procedura magazynu call-off stock zastąpić ma "polską" procedurę magazynu
konsygnacyjnego i ujednolici regulacje w tym zakresie na poziomie europejskim. Sama procedura nie będzie znacząco różnić się od przyjętej wcześniej procedury magazynu konsygnacyjnego, a celem nowelizacji jest w szczególności przyjęcie jednolitej terminologii w tym zakresie.

Ad. 12. Nowe obowiązki dla objęcia 0% stawką wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wejście w życie 01.01.2020 r.Projekt przewiduje zmiany w katalogu przesłanek koniecznych do spełnienia w celu objęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 0 stawką VAT. Oprócz dokonania dostawy na rzecz nabywcy posiadającego wymagany numer identyfikacyjny dla wewnątrzwspólnotowych transakcji, nabywca będzie też musiał podać ten numer dostawcy. Kolejnym novum warunkującym zastosowanie stawki 0 jest obowiązek złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE.

Ad. 13.Doprecyzowanie regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych - wejście w życie 01.01.2020 r. Zmiany mają na celu przede wszystkim uściślenie tego, kto w transakcji łańcuchowej będzie uznawany za podmiot. któremu przyporządkowane zostanie miano odbiorcy dostawy wysyłki lub transportu towaru. Obowiązujące w ustawie o VAT regulacje dotyczące ustalania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych obejmujących import i eksport są zgodne z prawem unijnym, zatem
pozostaną bez zmian.

Ad. 14. Nowa matryca VAT - wejście w życie 01.04.2020 r. dla książek, gazet i czasopismspecjalistycznych od 1 listopada 2019 r.

Zmiany przewidują zbudowanie matrycy stawek V AT opartej na następujących założeniach:

 1. Przyjęcie jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych działów CN (Stawki będą miały zastosowanie do danego działu (wszystkie towary sklasyfikowane w danym dziale (np. gazety 8%, owoce morze 23%, produkty dla niemowląt 5%)

 2. Przyjęcie - w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary - generalnie zasady obniżania stawek ("równanie w dół"),

 3. Przyjęcie ujednoliconej podwyżki stawek dla niektórych towarów i usług.

  Ad. 15. Wprowadzenie JPK VDEK zamiast deklaracji VAT i JPK VAT - wejście w życie 01.04.2020 r. Zgodnie z nowelizacją, podatnicy nie będą musieli już składać dwóch odrębnych dokumentów: JPK-VAT i deklaracji podatkowych. Zastąpi je nowa rozbudowana struktura pliku kontrolnego JPK-VDEK. Znajdą się w niej dane z ewidencji, deklaracji VAT oraz dodatkowe informacje, które posłużą fiskusowi do lepszej analizy ryzyka podatkowego. Zniknąć ma również informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27).

   

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V.IB.

ul. Adama Mickiewicza 12a,b
59-700 Bolesławiec
Email: Telefon:
+48757352001
Fax:
+48757342222
VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych VIB Kancelaria Doradców Podatkowych
Projekt i wykonanie BerMar multimedia